Aan stichting betaald royalty’s vormen inkomen van hoogleraar zelf

Belanghebbende is hoogleraar aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen en is tevens (mede-)auteur van verschillende vaktechnische uitgaven.  In het kader van zijn auteurschap worden aan belanghebbende door uitgevers van de werken royalty’s uitbetaald. Samen met twee partners vormt belanghebbende het bestuur van een stichting. De stichting heeft als doel het toepasbaar maken van sociaal-wetenschappelijke … Meer lezen over Aan stichting betaald royalty’s vormen inkomen van hoogleraar zelf

Ondernemer behaald ROW uit de verkoop van motorboten

Een belastingplichtige kan naast het drijven van een onderneming, ook resultaat uit overige werkzaamheden genieten. De ondernemer verdient dan geld met werkzaamheden die niet in het kader van de onderneming liggen, maar een volledig bedrijfsvreemd karakter dragen. Een ondernemer die in firmaverband een bakkerij exploiteert, en zich daarnaast bezighoudt met de aan- en verkoop van … Meer lezen over Ondernemer behaald ROW uit de verkoop van motorboten

Vervreemder niet aansprakelijk voor vennootschapsbelastingschuld van de BV

Volgens art. 40 van de Invorderingswet 1990 heeft de ontvanger de mogelijkheid om bepaalde vervreemders van aandelen in een vennootschap, waarvan de bezittingen in belangrijke mate bestaan uit beleggingen, aansprakelijk te stellen voor door de vennootschap verschuldigde vennootschapsbelasting. Aansprakelijkheid bestaat indien het vermogen van de vennootschap is verminderd anders dan ten gevolge van de normale … Meer lezen over Vervreemder niet aansprakelijk voor vennootschapsbelastingschuld van de BV

Nederland niet heffingsbevoegd over salaris van dga in grensoverschrijdende gevallen

Over de werking van de gebruikelijkloonregeling is in grensoverschrijdende situatie veel jurisprudentie verschenen. De gebruikelijkloonregeling kan worden gezien als een fictiebepaling op grond waarvan een dga wordt geacht een minimumsalaris te genieten van zijn bv. Als de dga in het buitenland woont en zijn bv in Nederland is gevestigd, dan is speelt de vraag of … Meer lezen over Nederland niet heffingsbevoegd over salaris van dga in grensoverschrijdende gevallen

Verdragswoonplaats van Nederlandse gevangene is Duitsland

De termijn voor het navorderen van belasting eindigt in beginsel door verloop van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Voor in het buitenland aangehouden vermogensbestanddelen, zoals banksaldi, geldt evenwel een verlengde navorderingstermijn van twaalf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. In een casus die zich afspeelde voor rechtbank … Meer lezen over Verdragswoonplaats van Nederlandse gevangene is Duitsland

5dcf7823a74f0a467890087be3b2418e

Verhuurderheffing volgens rechtbank niet in strijd met Europees recht

De verhuurderheffing is van toepassing op iemand die meer dan 10 huurwoningen bezit waarvan de huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens. Vanaf 2015 is de huurtoeslaggrens € 710,68 en in 2014 was deze € 699,48. Het gaat hierbij om de kale huurprijs, dus bijkomende kosten zoals servicekosten, gas, water en licht worden niet meegerekend. … Meer lezen over Verhuurderheffing volgens rechtbank niet in strijd met Europees recht

Geen onzakelijke lening aan in Oostenrijk gevestigde vennootschap die in onroerend goed investeert

Indien een belastingplichtige een lening verstrekt aan zijn vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, worden de  daaruit voortvloeiende baten en lasten aangemerkt als (tot de inkomsten uit werk en woning behorend) belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (zie art. 3.92 Wet IB 2001). Dat betekent dat verliezen uit hoofde van een dergelijke lening in beginsel … Meer lezen over Geen onzakelijke lening aan in Oostenrijk gevestigde vennootschap die in onroerend goed investeert

Broer erfgenaam niet aansprakelijk voor niet betaalde erfbelasting

Executeurs en door de rechter benoemde vereffenaars van nalatenschappen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de verschuldigde erfbelasting. In de Invorderingswet 1990 is in dit kader ook een zogenoemde disculpatiemogelijkheid opgenomen. De aansprakelijkheid vervalt voor zover een executeur-testamentair aannemelijk maakt dat het niet aan hem is te wijten dat de verschuldigde erfbelasting niet is betaald. Hierover … Meer lezen over Broer erfgenaam niet aansprakelijk voor niet betaalde erfbelasting

Wijzigingen met betrekking tot de aftrek van huur bij een onzelfstandige werkruimte

In zijn arrest van 12 augustus 2016, nr. 15/01994, V-N 2016/41.6 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een huurrecht dat (mede) voor de ondernemingsuitoefening wordt gebruikt, ondernemingsvermogen kan vormen. Dit betekent dat de huurkosten, na saldering met de bijtelling op grond van art. 3.19 Wet IB 2001, volledig aftrekbaar zijn. Voor de kwalificatie van het … Meer lezen over Wijzigingen met betrekking tot de aftrek van huur bij een onzelfstandige werkruimte

Lening aan verliesgevende onderneming is niet aftrekbaar in box 1

Het verstrekken van een geldlening aan een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van art. 3.92, lid 1, onder a, Wet IB 2001. De partner van de belastingplichtige is een verbonden persoon in de zin van deze bepaling. Of een verlies op een … Meer lezen over Lening aan verliesgevende onderneming is niet aftrekbaar in box 1